Su kirliliği kontrol yönetmeliği SKKY tablolar

EKLER


TABLO 1: KITAİÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE
KALİTE KRİTERLERİ
  SU KALİTE SINIFLARI
SU KALİTE PARAMETRELERİ I II III IV
A) Fiziksel ve inorganik- kimyasal parametreler       
  1. Sıcaklık (oC)         25      25      30      > 30
  2. pH 6.5-8.5 6.5-8.5 6.0-9.0 6.0-9.0 dışında
  3. Çözünmüş oksijen (mg O2/l)a           8        6 3 < 3
  4. Oksijen doygunluğu (%)a         90      70      40       < 40
  5. Klorür iyonu (mg Cl‾/l)         25    200    400b     > 400
  6. Sülfat iyonu (mg SO4=/l)       200    200    400     > 400
  7. Amonyum azotu (mg NH4+-N/l)   0.2c        1c   2c  > 2
  8. Nitrit azotu (mg NO2‾-N/l)      0.002   0.01       0.05       > 0.05
  9. Nitrat azotu (mg NO3‾-N/l)           5      10       20       > 20
10. Toplam fosfor (mg PO4‾3-P/l)    0.02   0.16        0.65        > 0.65
11. Toplam çözünmüş madde (mg/l)       500  1500   5000   > 5000
12. Renk (Pt-Co birimi)           5      50    300     > 300
13. Sodyum (mg Na+/l)        125    125    250     > 250
B) Organik parametreler       
1. KOİ (mg/l)          25      50      70  > 70
2. BOİ (mg/l)            4        8      20  > 20
3. Organik karbon (mg/l)  5        8      12  > 12
4. Toplam Kjeldahl-azotu (mg/l)      0.5 1.5 5   > 5
5. Emülsifiye yağ ve gres (mg/l)        0.02 0.3    0.5       > 0.5
6. Metilen mavisi aktif maddeleri (MBAS) (mg/l)         0.05 0.2 1        > 1.5
7. Fenolik maddeler (uçucu) (mg/l)           0.002    0.01     0.1        > 0.1
8. Mineral yağlar ve türevleri (mg/l)         0.02   0.1     0.5         > 0.5
9. Toplam pestisid (mg/l)           0.001     0.01     0.1         > 0.1
C) İnorganik kirlenme parametrelerid       
  1. Civa (μg Hg/l)       0.1    0.5 2       > 2
  2. Kadmiyum (μg Cd/l)    3 5      10      > 10
  3. Kurşun (μg Pb/l)   10      20 50    > 50
  4. Arsenik (μg As/l)    20      50     100   > 100
  5. Bakır (μg Cu/l)    20      50     200   > 200
  6. Krom (toplam) (μg Cr/l)    20      50     200   > 200
  7. Krom (μg Cr+6/l) Ölçülmeyecek kadar az      20 50    > 50
  8. Kobalt (μg Co/l)   10      20     200   > 200
  9. Nikel (μg Ni/l)   20      50     200   > 200
10. Çinko (μg Zn/l)  200    500   2000 > 2000
11. Siyanür (toplam) (μg CN/l)    10      50    100   > 100
12. Florür (μg F‾/l) 1000  1500  2000     > 2000
13. Serbest klor (μg Cl2/l)    10     10      50   > 50
14. Sülfür (μg S=/l)     2       2      10  > 10
15. Demir (μg Fe/l) 300 1000  5000    > 5000
16. Mangan (μg Mn/l) 100   500  3000    > 3000
17. Bor (μg B/l) 1000e 1000e  1000e    > 1000
18. Selenyum (μg Se/l)    10     10      20  > 20
19. Baryum (μg Ba/l) 1000 2000  2000    > 2000
20. Alüminyum (mg Al/l)          0.3       0.3 1     > 1
21. Radyoaktivite (pCi/l)       
alfa-aktivitesi      1     10      10   > 10
beta-aktivitesi    10   100     100  > 100
D) Bakteriyolojik parametreler       
1. Fekal kolifrom (EMS/100 ml)    10    200   2000     > 2000
2. Toplam koliform (EMS/100 ml)  100 20000 100000 > 100000
(a) - Konsantrasyon veya doygunluk yüzdesi parametrelerinden sadece birisinin sağlanması yeterlidir.
(b) - Klorüre karşı hassas bitkilerin sulanmasında bu konsantrasyon limitini düşürmek gerekebilir.
(c) - pH değerine bağlı olarak serbest amonyak azotu konsantrasyonu 0.02 mg NH3–N/1 değerini geçmemelidir.
(d) - Bu gruptaki kriterler parametreleri oluşturan kimyasal türlerin toplam konsantrasyonlarını vermektedir.
(e) - Bora karşı hassas bitkilerin sulanmasında kriteri 300 μg/1’ye kadar düşürmek gerekebilir.

TABLO 2: GÖLLER, GÖLETLER, BATAKLIKLAR VE BARAJ HAZNELERİNİN
ÖTROFİKASYON KONTROLÜ SINIR DEĞERLERİ


İstenen özellikler Kullanım alanı
Doğal koruma alanı ve rekreasyon Çeşitli kullanımlar için (doğal olarak tuzlu, acı ve sodalı göller dahil)
PH 6.5-8.5 6-10.5
KOİ (mg/l)             3   8
ÇO (mg/l)        7.5   5
AKM (mg/l)             5  15
Toplam koliform sayısı (EMS)/100 ml       1000           1000
Toplam azot (mg/l)       0.1    1
Toplam fosfor (mg/l)           0.005        0.1

TABLO 3: REKREASYON AMACIYLA KULLANILAN KIYI VE DENİZ SULARININ
SAĞLAMASI GEREKEN STANDART DEĞERLER
Parametre Standart Düşünceler
Renk Doğal Estetik açıdan deniz suyunun doğal renginden farklı olmamalıdır.
Koku ve tat Doğal Doğal koku ve tadı dışında olamaz.
Işık geçirgenliği 2 metreden fazla Estetik açıdan deniz suyunun doğal bulanıklığından farklı olmamalıdır. Bu değer Secchi disk ölçümüyle 2 metreden az olamaz.
PH 6-9 
Yağ ve gres (mg/l)   Estetik açıdan deniz suyunun doğal yağ ve gres içeriğinden farklı olmamalıdır.
Toplam koliform (EMS/100 ml) 1000 15 günde bir periyodik, şüpheli durumlarda ise İdarenin isteği üzerine; çoklu tüp fermentasyon veya membran filtre tekniği ile
Fekal koliform (EMS/100 ml)   200 
Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeler (mg/l) Kalıcı köpük teşkil etmeyecek seviyede olacaktır. Ayrıca 0.3 mg/1 lauril sülfat eşdeğerinin altında olmalıdır. Herhangi bir şüpheli durumda ilgili İdarenin isteği üzerine yapılan analiz üzerinden mg/1 lauril sülfat eşdeğeri olarak
Fenoller (mg/l) Fenol kokusu duyulmayacak kadar az olacak ancak 0.005 mg/1’nin altında olması gerekir. Herhangi bir şüpheli durumda ilgili İdarenin isteği üzerine fenol analizi yapılıp verilen değerin aşılmaması gerekir.
Çözünmüş oksijen Doygunluğu % 80’den az olmayacaktır. 
Katran kalıntıları ve yüzen maddeler Bulunmayacaktır. 

TABLO 4: DENİZ SUYUNUN GENEL KALİTE KRİTERLERİ
Parametre Kriter Düşünceler
PH 6.0-9.0 -
Renk ve bulanıklık Doğal Doğal suiçi yaşam için gerekli fotosentez aktivitesinin, ölçüm derinliğindeki normal değerini % 90’dan fazla etkilemeyecek kadar olmalıdır.
Yüzer madde - Yüzer halde yağ, katran vb. sıvılarla çöp vb. sıvılarlara çöp vb. katı maddeler bulunamaz.
Askıda katı madde (mg/l) 30 -
Çözünmüş oksijen (mg/l) Doygunluğun % 90’nından fazla Çözünmüş oksijen değerleri derinlik boyunca izlenmelidir.
Parçalanabilir organik kirleticiler - Seyreldikten sonra çözünmüş oksijen varlığını yukarıda öngörülen değerden daha fazla tehlikeye düşürecek miktarda olmamalıdır.
Ham petrol ve petrol türevleri (mg/l) 0.003 Su, biyota ve sedimanda ayrı değerlendirilmeli ve tercihan hiç bulunmamalıdır.
Radyoaktivite - Sözkonusu deniz ortamına ait doğal radyoaktivite tür ve seviyeleri aşılmayacaktır. Yapay radyoaktivite ölçülmeyecek düzeyde bulunacaktır.
Üretkenlik - Söz konusu deniz ortamına ait mevsimsel üretkenlik seviyeleri korunacaktır.
Zehirlilik Bulunmayacak 
Fenoller (mg/l) 0.001 
Çeşitli ağır metaller   
Bakır, (mg/l) 0.01 
Kadmiyum, (mg/l) 0.01 
Krom, (mg/l) 0.1 
Kurşun, (mg/l) 0.1 
Nikel, (mg/l) 0.1 
Çinko, (mg/l) 0.1 
Civa, (mg/l) 0.004 
Arsenik, (mg/l) 0.1 
Amonyak, (mg/l) 0.02 
TABLO 5: GIDA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 5.1: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)  60 50
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 250 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 120 100
PH   6-9 6-9

Tablo 5.2: Sektör: Gıda Sanayii (Maya Üretimi)
(Değişik tablo: R.G. : 1.7.1999/23742’de yayınlanan Yönetmelik m.7)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l) 300  250
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 1200 1000
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 200 100
YAĞ VE GRES (mg/l)   60  30
PH   6-9 6-9

Tablo 5.3: Sektör: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l) 50 40
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 170 160
YAĞ VE GRES (mg/l) 60 30
PH   6-9 6-9

Tablo 5.4: Sektör: Gıda Sanayii
(Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu-Zeytinyağı Hariç)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 200 170
YAĞ VE GRES (mg/l)  60   30
PH   6-9 6-9

Tablo 5.5: Sektör: Gıda Sanayii (Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Katı Yağ Rafinasyonu)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 250 230
YAĞ VE GRES (mg/l)  60  40
PH   6-9 6-9

Tablo 5.6: Sektör: Gıda Sanayii (Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)    40
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 250 160
YAĞ VE GRES (mg/l) 30  20
PH   6-9 6-9

Tablo 5.7: Sektör: Gıda Sanayii (Balık ve Kemik Unu Üretimi)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT
NUMUNE    
   2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE 24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)   25
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   140
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 0.5 

Tablo 5.8: Sektör: Gıda Sanayii (Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)     40
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 200 160
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 100   60
YAĞ VE GRES (mg/l)   30   20
PH   6-9 6-9

Tablo 5.9: Sektör: Gıda Sanayii (Sebze, Meyva Yıkama ve İşleme Tesisleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)  60  45
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 200 100
Ph   6-9 6-9

Tablo 5.10: Sektör: Gıda Sanayii (Bitki İşleme Tesisleri ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)   60   50
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 200 150
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)      4     3
PH   6-9 6-9

Tablo 5.11: Sektör: Gıda Sanayii (Şeker Üretimi ve Benzerleri)
Tablo 5.11.a: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Yok İse
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)   50   40
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 500 450
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 100   80
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)      4 

Tablo 5.11.b: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Var İse
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l) 30 
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 60 
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)         4 


Tablo 5.12: Sektör: Gıda Sanayii (Tuz İşletmeleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 200 100
PH   6-9 6-9

Tablo 5.13: Sektör: Gıda Sanayii (Tarla Balıkçılığı)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l) 20 10
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 50 30

Tablo 5.14: Sektör: Gıda Sanayii (Su Ürünleri Değerlendirme)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)   35   25
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 300 250
YAĞ VE GRES (mg/l)   30   20
PH   6-9 6-9
TABLO 6: İÇKİ SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 6.1: Sektör: İçki Sanayii (Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)   50   40
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 160 110
PH   6-9 6-9

Tablo 6.2: Sektör: İçki Sanayii (Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)     40
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 300 200
pH   6-9 6-9

Tablo 6.3: Sektör: İçki Sanayii (Malt Üretimi, Bira İmali ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)  50   40
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 120 100
PH   6-9 6-9

Tablo 6.4: Sektör: İçki Sanayii (Melastan Alkol Üretimi)
PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE     2 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)     80
  (kg/t)     25
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   150
  (kg/t)     45
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 0.3 
TABLO 7: MADEN SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 7.1: Sektör: Maden Sanayii (Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri, Kalsiyum Florür, Grafit ve Benzeri Cevherlerin Hazırlanması (*) (Değişik tablo: R.G. : 1.7.1999/23742’de yayınlanan Yönetmelik m.8)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 80 60
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 70 50
KURŞUN (Pb) (mg/l)      0.5 
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/l)      0.1 
DEMİR (Fe) (mg/l)   3 
ÇİNKO (Zn) (mg/l)   3 
SERBEST KÜKÜRT (S) (mg/l) 15 10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)     4 
CİVA (Hg) (mg/l)           0.05
KADMİYUM (Cd) (mg/l)      0.15       0,1
BAKIR (Cu) (mg/l)   5   3
TOPLAM KROM (mg/l)  2   1
PH   6-9 6-9
(*) - Deniz dibi veya hidrotermal kaynaklı cevherlerde KOİ için 150 mg/l değerine izin verilir. Grafit cevherinin hazırlanmasında KOİ konsantrasyonu 65 mg/l, demir konsantrasyonu 10 mg/l olarak kabul edilmiştir.

Tablo 7.2: Sektör: Maden Sanayii (Kömür Üretimi ve Nakli) (Değişik tablo: R.G. : 4.1.2000/23926’da yayınlanan Yönetmelik m.1)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l) 150 100
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 200 150
ASKIDA KATI MADDE (mg/l) 150 100
PH   6-9 6-9

Tablo 7.3: Sektör: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 100 
BOR (B) (mg/l) 500 
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)      8 
PH   6-9 6-9

Tablo 7.4: Sektör: Maden Sanayii (Seramik ve Topraktan Kap-Kaçak Yapımı ve Benzerleri) (Değişik tablo: R.G. : 1.7.1999/23742’de yayınlanan Yönetmelik m.10)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)  80 
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 100 
KURŞUN (Pb) (mg/l)     1 
KADMİYUM (Cd) (mg/l)         0.1 
ÇİNKO (Zn)       3 -
PH   6-9 6-9

Tablo 7.5: Sektör: Maden Sanayii (Çimento, Taş Kırma, Toprak Sanayii ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 100 
KROM (CR+6) (mg/l)       0.3 
YAĞ VE GRES (mg/l)  10 
PH   6-9 6-9
TABLO 8: CAM SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE  KOMPOZİT NUMUNE     2 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   160**-260*
FLORÜR (F‾) (mg/l)           30
NİKEL (Ni) (mg/l)   3
GÜMÜŞ (Ag) (mg/l)   1
KURŞUN (Pb) (mg/l)      1.0
SÜLFAT (SO4‾2) (mg/l)       3000
pH   6-9 6-9
(*) - Tesisin kirlilik yükü 1000 kg KOİ/yıl’dan küçükse, gümüş kaplamalı ayna imalinde KOİ-250 mg/l ve gümüş kaplamasız ayna imalinde KOİ-200 mg/l alınacaktır.
(**) - Tesisin kirlilik yükü 1000 kg KOİ/yıl’dan büyükse, gümüş kaplamalı ayna imalinde KOİ-200 mg/l ve gümüş kaplamasız ayna imalinde KOİ-160 mg/l alınacaktır.

TABLO 9: KÖMÜR HAZIRLAMA, İŞLEME VE ENERJİ ÜRETME TESİSLERİ ATIK   SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 9.1: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri
(Taşkömürü ve Linyit Kömürü Hazırlama)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 200 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 150 100
YAĞ VE GRES (mg/l)   20   10
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/l)          0.5
SICAKLIK (C)   35   30
PH   6-9 6-9

Tablo 9.2: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme Ve Enerji Üretme Tesisleri
(Kok ve Havagazı Üretimi ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 150 100
YAĞ VE GRES (mg/l)    20   10
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/l)         0.5
FENOL (mg/l)         1.0       0.6
SICAKLIK (C)    35 30
PH   6-9 6-9

Tablo 9.3: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri
(Termik Santraller ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   60   30
TOPLAM ASKIDA KATI MADDE  (mg/l) 150 100
YAĞ VE GRES (mg/l)   20   10
TOPLAM FOSFOR      8 
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/l)        0.5
SICAKLIK (C)   35
pH   6-9 6-9
Tablo 9.4: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri
(Nükleer Santraller)(*)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE  2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
SICAKLIK (C) 35 30
(*) - 2690 Sayılı Kanun ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna verilen yetki alanına giren, insan sağlığı ve çevrenin nükleer yakıt ve diğer radyoaktif maddelerin radyasyonundan korunmasında kullanılacak kısıtlayıcı değerler bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Tablo 9.5: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri
(Jeotermal Kaynaklar)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 60 30
YAĞ VE GRES (mg/l) 20 10
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/l)        0.5
SICAKLIK (C)   35
PH   6-9 6-9
Tablo 9.6: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri
(Soğutma Suyu ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
YAĞ VE GRES (mg/l) 20 10
TOPLAM ASKIDA KATI MADDE (mg/l) 150 100
SICAKLIK (C) 35 30
PH   6-9 6-9

Tablo 9.7: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri 
(Kapalı Devre Çalışan Endüstriyel Soğutma Suları)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   40 
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 100 
SERBEST KLOR (mg/l)       0.3 
TOPLAM FOSFOR (mg/l)       5.0 
ÇİNKO (Zn) (mg/l)       4.0 

Tablo 9. 8: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri
(Fuel-Oil ve Kömürle Çalışan Buhar Kazanları Soğutma Suları)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 0.3 
HİDRAZİN (mg/l)              5 
TOPLAM FOSFOR (mg/l)   8*
VANADİUM (mg/l)   3**
DEMİR (mg/l)   7***
(*) - Sadece kazanların blöf sularında yapılacaktır.
(**) - Fuel-oil ile çalışan buhar kazanlarının artık gazlarının yıkama sularında yapılacaktır.
(***) - Kömür ile çalışan buhar kazanlarının artık gazları ve hava ön ısıtmalı ısıtmalı tesislerin atık gazlarının yıkama sularında yapılacaktır.
TABLO 10: TEKSTİL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 10.1: Sektör: Tekstil Sanayii (Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)   80   60
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 350 240
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/l)    5 
SERBEST KLOR (mg/l)       0.3 
TOPLAM KROM (mg/l)   2      1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/l)      0.1 
SÜLFİT (mg/l)   1 
YAĞ VE GRES (mg/l) 10 
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)     4      3
pH   6-9     6-9
Tablo 10.2: Sektör: Tekstil Sanayii (Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)  90    70
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 400 300
TOPLAM ASKIDA KATI MADDE (mg/l) 140 100
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/l)     5 
SERBEST KLOR (mg/l)        0.3 
TOPLAM KROM (mg/l)     2     1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/l)        0.1 
SÜLFİT (mg/l)     1 
FENOL (mg/l)      1        0.5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)        4     3
PH        6-9    6-9
 
Tablo 10.3: Sektör: Tekstil Sanayii (Pamuklu Tekstil ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)   90   60
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 250 200
TOPLAM ASKIDA KATI MADDE (mg/l) 160 120
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/l)     5 
SERBEST KLOR (mg/l)        0.3 
TOPLAM KROM (mg/l)     2     1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/l)        0.1 
SÜLFİT (mg/l)     1 
YAĞ VE GRES (mg/l)    10 
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)       4     3
PH        6-9   6-9

Tablo 10.4: Sektör: Tekstil Sanayii (Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri) (Değişik tablo: R.G. : 1.7.1999/23742’de yayınlanan Yönetmelik m.11)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l) 200 100
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 400 300
TOPLAM ASKIDA KATI MADDE (mg/l) 400 300
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/l)     5 -
SERBEST KLOR (mg/l)        0.3 -
TOPLAM KROM (mg/l)     2     1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/l)         0.1 -
SÜLFİT (mg/l)      1 -
YAĞ VE GRES (mg/l) 200 100
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)      4    3
PH     6-9 6-9
Tablo 10.5: Sektör: Tekstil Sanayii (Örgü Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)  50    40
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 300 200
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/l)    5 
SERBEST KLOR (mg/l)      0.3 
YAĞ VE GRES (mg/l) 10 
TOPLAM KROM (mg/l)   2     1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/l)      0.1 
SÜLFİT (mg/l)   1 
FENOL (mg/l)   1         0.5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)     4     3
PH   6-9    6-9

Tablo 10.6: Sektör: Tekstil Sanayii (Halı Terbiyesi ve Benzerleri) (Değişik tablo: R.G. : 1.7.1999/23742’de yayınlanan Yönetmelik m.12)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l) 120 100
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 300 200
TOPLAM ASKIDA KATI MADDE (mg/l) 160 120
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/l)     5 -
SERBEST KLOR (mg/l)       0.3 -
SÜLFÜR (S‾2) (mg/l)      0.1 -
SÜLFİT (mg/l)   1 -
FENOL (mg/l)   1       0.5
YAĞ VE GRES (mg/l) 10 -
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)     4     3
PH   6-9     6-9

Tablo 10.7: Sektör: Tekstil Sanayii (Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l) 100 80
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 400 300
SÜLFÜR (S‾2) (mg/l)       0.1 
FENOL (mg/l)   1        0.5
ÇİNKO (Zn) (mg/l) 12   10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)     3    2
PH   6-9 6-9

TABLO 11: PETROL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 11.1: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Rafinerileri ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l) 100 50
TOPLAM ASKIDA KATI MADDE (mg/l) 120 60
YAĞ VE GRES (mg/l)  20 10
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/l)  40 20
HİDROKARBONLAR (mg/l) 15 10
SÜLFÜR (S‾2) (mg/l)   2   1
FENOL (mg/l)   2   1
KROM (Cr+6) (mg/l)      0.2      0.1
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/l)  2  1
PH   6-9 6-9

Tablo 11.2: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Dolum Tesisleri  ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l) 100   50
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 400 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l)   60    30
YAĞ VE GRES (mg/l)   40    20
HİDROKARBONLAR (mg/l)    6      8
FENOL (mg/l)    2      1
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/l)       0.6         0.2
SÜLFÜR (S‾2) (mg/l)    2      1
pH   6-9 6-9

Tablo 12: Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayilerin Atık  Sularının
Alıcı Ortama Deşarj Standartları (Değişik tablo: R.G. : 1.7.1999/23742’de yayınlanan Yönetmelik m.13)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l) 150 100
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 300 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 125 -
YAĞ VE GRES (mg/l) 30 20
SÜLFÜR (S‾2) (mg/l) 2 1
KROM (Cr+6) (mg/l) 0.5 0.3
TOPLAM KROM (mg/l) 3 2
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)   4 4
PH   6-9 6-9

TABLO 13: SELÜLOZ, KAĞIT, KARTON VE BENZERİ SANAYİLERİN ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 13.1: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yarı Selüloz Üretimi)
PARAMETRE BİRİM ANLIK
NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
DEBİ (m3/t)   100
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)   300
  (kg/t)    30
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   800
  (kg/t)    80
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l)    50
  (kg/t)     5
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 3 
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)       8

Tablo 13. 2: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii
(Hurda Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağartılmamış Selüloz Üretimi)
PARAMETRE BİRİM ANLIK
NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
DEBİ (m3/t)   150
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)   270
  (kg/t)     40
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   870
  (kg/t)   130
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l)     80
  (kg/t)    12
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 4.5 
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)       8

Tablo 13.3: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Ağartılmış Selüloz Üretimi)
PARAMETRE BİRİM ANLIK
NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
DEBİ (m3/t)   200
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)   350
  (kg/t)     70
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)          1000
  (kg/t)   220
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l)     50
  (kg/t)     10
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 6 
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)        8

Tablo 13.4: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Saf Selüloz Üretimi)
PARAMETRE BİRİM ANLIK
NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
DEBİ (m3/t)   230
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)   500
  (kg/t)   120
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   1500
  (kg/t)     350
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l)      50
  (kg/t)         11.5
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 7 
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)         8

Tablo 13.5: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkısız Kağıt)
PARAMETRE BİRİM ANLIK
NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)     40
  (kg/t)      3
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   100
  (kg/t)       6
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 0.5 

Tablo 13.6: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkılı Kağıt)
PARAMETRE BİRİM ANLIK
NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)   40
  (kg/t)   3
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   100
  (kg/t)   8
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 0.5 

Tablo 13.7: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii
(Saf Selülozdan Elde Edilen Çok İnce Dokul Kağıt)
PARAMETRE BİRİM ANLIK
NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)     40
  (kg/t)       6
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   120
  (kg/t)     15
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 0.5 
Tablo 13.8: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii
(Yüzey Kaplamalı, Dolgulu Kağıt)
PARAMETRE BİRİM ANLIK
NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)   35
  (kg/t)   0.7
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   75
  (kg/t)   2*
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 0.5 
(*) - % 50’sinden fazlası termomekanik hamur ise bu değer 5 olur.

Tablo 13.9: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii
(% 5’ten Fazla Odun Lifleri İhtiva Eden Ancak Kırpıntı Kağıt Yüzdesi Yüksek Olmayan Kağıt)
PARAMETRE BİRİM ANLIK
NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)     35
  (kg/t)          0.8
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   100
  (kg/t)       5
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 0.5 

Tablo 13.10: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii 
(Kırpıntı Kağıttan İmal Edilen Kağıt)
PARAMETRE BİRİM ANLIK
NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)   45
  (kg/t)         1.2
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)             120
  (kg/t)    6
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 0.5 

Tablo 13.11: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii  (Parşömen Kağıdı)
PARAMETRE BİRİM ANLIK
NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)    40
  (kg/t)      6
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   100
  (kg/t)     12
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 0.5 

TABLO 14: KİMYA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 14.1: Sektör: Kimya Sanayi (Klor-Alkali Üretimi)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 80 50
CİVA (Hg) (mg/l)          0.05
AKTİF KLOR (mg/l)   5 
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)    5 
pH   6-9 6-9
Tablo 14.2: Sektör: Kimya Sanayii (Perborat ve Diğer Bor Ürünleri Sanayii)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 100 
BOR (B) (mg/l) 500 
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)      8 
PH   6-9 6-9
Tablo 14.3: Sektör: Kimya Sanayii (Zırnık Üretimi ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 200 150
SÜLFÜR (Sˉ2) (mg/l)       2.0        1.0
YAĞ VE GRES (mg/l) 20   10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)     4    4
PH   6-9 6-9
Tablo 14.4: Sektör: Kimya Sanayii (Boya Üretimi ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)  50  30
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 200 150
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l)  60   40
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)     3 
PH   6-9 6-9
Tablo 14.5: Sektör: Kimya Sanayii
(Boya Hammade ve Yardımcı Madde Üretimi ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 200 150
KROM (Cr+6) (mg/l) 0.5 0.3
KADMİYUM (Cd) (mg/l) 0.15 0.1
ÇİNKO (Zn) (mg/l) 4 3
TOPLAM KROM (mg/l) 2 1
KURŞUN (Pb) (mg/l) 2 1
DEMİR (Fe) (mg/l) 30 
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/l) 2 1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)   6 3
pH   6-9 6-9
Tablo 14.6: Sektör: Kimya Sanayii (İlaç Üretimi ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l) 50 
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)    6 
PH   6-9 6-9
Tablo 14.7: Sektör: Kimya Sanayii (Gübre Üretimi ve Benzerleri)
Tablo 14. 7.a: Azot ve Diğer Nütrientleri İçeren Kompoze Gübre Üretimi
PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE     2 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   200
  (kg/t)       3
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l)   100
TOPLAM KADMİYUM (mg/l)         0.5
  ( g/t)              0.5/1*
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/l)   50
  (kg/t)   14
NİTRAT AZOTU (NO3-N) (mg/l)   50
  (kg/t)   14
FOSFAT FOSFORU (PO4-P) (mg/l)   35
  (kg/t)     3
FLORÜR (Fˉ) (mg/l)   15
  (kg/t)        3.5
pH   6-9   6-9
(*) - 50 g kadmiyuma kadar standart değer 0.5 g/t alınacaktır. 50-100 g kadmiyum için standart değer 1.0 g/t olarak kullanılacaktır.
Tablo 14. 7.b: Sadece Azot İçeren Gübre Üretimi
PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE     2 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   1500
  (kg/t)         2
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l)     100
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/l)       50
  (kg/t)        4
NİTRAT AZOTU (NO3-N) (mg/l)      50
  (kg/t)       4
pH   6-9 6-9
Tablo 14.7.c: Fosfatlı Gübreler ve Fosforik Asit Üretimi
PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE     2 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   200
  (kg/t)       3
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l)   100
TOPLAM KADMİYUM (mg/l)         0.5
  ( g/t)             0.5/1*
FOSFAT FOSFORU (PO4-P) (mg/l)   35
  (kg/t)     3
FLORÜR (Fˉ) (mg/l)   15
  (kg/t)     3
pH   6-9 6-9
(*) - 50 g kadmiyuma kadar standart değer 0.5 g/t alınacaktır. 50-100 g kadmiyum için standart değer 1.0 g/t olarak kullanılacaktır.
Tablo 14.8: Sektör: Kimya Sanayii
(Plastik Maddelerin İşlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l)  50  50
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 250 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l)  65   45
YAĞ VE GRES (mg/l)  25   10
TOPLAM FOSFOR (mg/l)      2.5    1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)    6    3
pH   6-9 6-9
Tablo 14.9: Sektör: Kimya Sanayii (Tıbbi ve Zirai Müstahzarat Üretimi ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK 
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l) 50   
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)   10   
  pH   6-9 
                
Tablo 14.10: Sektör: Kimya Sanayii (Deterjan Üretimi ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 200 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 150 100
YÜZEY AKTİF MADDE (mg/l)  10   5
TOPLAM FOSFOR(P) (mg/l)   2   1
pH   6-9 6-9

Tablo 14.11: Sektör: Kimya Sanayii (Kauçuk Üretimi ve Benzerleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l) 60 50
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 200 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 65 45
pH   6-9 6-9

Tablo 14. 12: Sektör: Kimya Sanayii (Petrokimya ve Hidrokarbon Üretim Tesisleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/l) 100  50
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 300 250
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 200 100
YAĞ VE GRES (mg/l)  20  10
HİDROKARBONLAR (mg/l)  15  10
AMONYUM AZOTU (HN4-N) (mg/l)  20  10
FENOLLER (mg/l)   2   1
TOPLAM SİYANÜR (CN-) (mg/l)   1      0.5
SÜLFÜR (S‾2) (mg/l)   2   1
CİVA (Hg) (mg/l)          0.05
KADMİYUM (Cd) (mg/l)      0.15        0.10
ÇİNKO (Zn) (mg/l)  1      0.5
KURŞUN (Pb) (mg/l)  1      0.5
KROM (Cr+6) (mg/l)    0.5      0.2
BAKIR (Cu) (mg/l) 1       0.5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)   6            4
pH   6-9   6-9
Tablo 14.13: Sektör: Kimya Sanayii (Soda Üretimi)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l)   1500 
  (kg/t)     190 
KLORÜR* (mg/l) 15000 
  (kg/t)   1200 
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)*        32 
pH   6-9 
(*) - Deniz alıcı ortamına verilmesi durumunda bu parametrelerin sınırlamasına uymak gerekli değildir. 

Tablo 14.14: Sektör: Kimya Sanayii (Karpit Üretimi)
PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE     2 SAATLİK
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 0.3 
SERBEST KLOR* (mg/l) 0.5 
SERBEST SİYANÜR (mg/l)         0.5
  (g/t)      4
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l)   100
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)         2
PH   6-9 6-9
(*) - Hipoklorit ile Siyanür giderimi yapıldığında sudaki kalan serbest klor miktarını ifade eder.
Tablo 14.15: Sektör: Kimya Sanayii (Baryum Bileşikleri Üretimi)
PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE     2 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   100
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 0.5 
SÜLFÜR (S‾2) (mg/l)      1
BARYUM (Ba) (mg/l)      5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)        3
pH   6-9 6-9
Tablo 14.16: Sektör: Kimya Sanayii (Dispeng Oksitler Üretimi)
PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE     2 SAATLİK
SERBEST KLOR (mg/l)       4
  (kg/t)           0.6
KLORÜR (mg/l)   3100
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)   16 
TABLO 15: METAL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 15.1: Sektör: Metal Sanayii (Demir-Çelik Üretimi)
Tablo 15.1.a: Genelde Demir-Çelik Üretimi
PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE     2 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   100
YAĞ VE GRES (mg/l)    20
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 0.5 
KURŞUN (Pb) (mg/l)        0.5
DEMİR (Fe) (mg/l)   20
ÇİNKO (Zn) (mg/l)     4
pH   6-9 6-9
Tablo 15.1.b: Demir-Çelik İşleme Tesisleri
PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE         KOMPOZİT NUMUNE     2 SAATLİK
DÖKÜM TESİSLERİ
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   200
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/l) 0.8 
BORU ÜRETİMİ
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   200
TENEKE ÜRETİMİ
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)   200
KURŞUNLAMA VE PATENTLEME ÜNİTELERİ
KURŞUN (Pb) (mg/l)   2
Tablo 15.2: Sektör: Metal Sanayii (Genelde Metal Hazırlama ve İşleme)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 200 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 120   50
YAĞ VE GRES (mg/l)   20   10
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/l) 100 
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/l)  10   5
AKTİF KLOR (mg/l)      0.5 
SÜLFÜR (S‾2) (mg/l)   2 
TOPLAM KROM* (mg/l)   2  1
KROM (Cr+6)* (mg/l)      0.5     0.5
KURŞUN (Pb)* (mg/l)   2 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)* (mg/l)     0.5    0.1
CİVA (Hg)* (mg/l)       0.05      0.01
KADMİYUM (Cd)* (mg/l)     0.5    0.1
ALÜMİNYUM (Al)* (mg/l)  3 2
DEMİR (Fe)* (mg/l)  3 
FLORÜR (Fˉ)* (mg/l) 50 30
BAKIR (Cu)* (mg/l) 3 1
NİKEL (Ni)* (mg/l) 3 2
ÇİNKO (Zn)* (mg/l) 5 3
GÜMÜŞ (Ag)* (mg/l)    0.1 
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)             10 
PH   6-9 6-9
(*) - Bu parametrelerden hangilerinin atıksuda bulunması bekleniyorsa, onların analizleri yapılmalıdır. Aksi taktirde bunlar dışındaki parametreler analizlenerek, tabloda varilen değerlere uygunlukları kontrol edilmelidir.
Tablo 15.3: Sektör: Metal Sanayii (Galvanizleme)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 600 
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 125 
YAĞ VE GRES (mg/l)  20 
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/l) 100 
AKTİF KLOR (mg/l)        0.5 
TOPLAM KROM (mg/l)     2 
KROM (Cr+6) (mg/l)         0.5 
KURŞUN (Pb) (mg/l)      1 
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/l)          0.2 
KADMİYUM (Cd) (mg/l)          0.5 
ALÜMİNYUM (Al) (mg/l)      3 
DEMİR (Fe) (mg/l)      3 
FLORÜR (Fˉ) (mg/l)    50 
BAKIR (Cu) (mg/l)     2 
NİKEL (Ni) (mg/l)     3 
ÇİNKO (Zn) (mg/l)     5 
GÜMÜŞ (Ag) (mg/l)        0.1 
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)       8 
pH      6-9 
Tablo 15.4: Sektör: Metal Sanayii (Dağlama İşlemi)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE        2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE   24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 100 
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 125 
YAĞ VE GRES (mg/l)   20 
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/l)   10 
AKTİF KLOR (mg/l)        0.5 
TOPLAM KROM (mg/l)    2 
KROM (Cr+6) (mg/l)       0.5 
ALÜMİNYUM (Al) (mg/l)    3 
DEMİR (Fe) (mg/l)    3 
FLORÜR (Fˉ) (mg/l) 20 
BAKIR (Cu) (mg/l)   2 
NİKEL (Ni) (mg/l)   2 
ÇİNKO (Zn) (mg/l)   5 
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)     5 
PH     6-9 
Tablo 15.5: Sektör